Centrum Medyczne Gwinner oferuje badania lekarskie osobom ubiegającym się o uzyskanie stosownych uprawnień do kierowania motorowerem, motocyklem, samochodami osobowymi i innymi pojazdami silnikowymi a także osobom, które są na etapie przedłużania ważności prawa jazdy (określonej kategorii). Badania kierowców prowadzone są również  w przypadku osób, które ubiegają się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdami  (po cofnięciu uprawnień) związanych z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości (alkohol) lub w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu (środki odurzające). Lekarz uprawniony do wydawania orzeczenia lekarskiego kierowców dokonuje  oceny zdrowia osoby badanej w celu stwierdzenia zaistnienia lub też stwierdzenia braku przeciwwskazań związanych ze stanem zdrowia osoby badanej do kierowania pojazdami. Wykonujemy badania lekarskie pracowników, którzy korzystają z aut do celów służbowych i zawodowych. W przypadku określonych typów uprawnień (tam gdzie wymaga się dodatkowych badań) - korzystamy z uprawnień specjalistów, natomiast badania psychotechniczne wykonujemy w poradni psychologicznej naszego centrum medycznego. Prowadzimy badania celem uzyskania orzeczenia lekarskiego (na podstawie  Art. 39j ustawy o transporcie drogowym), niezbędnego do uzyskania świadectw kwalifikacji zawodowej kierowców.