Medycyna pracy - w zakres zadań medycyny wpracy wchodzą:

 • współdziałanie z pracodawcami celem rozpoznawania oraz ocen czynników, które występują w danym środowisku pracy, a także sposobów wykonywania pracy mogących negatywnie wpływać na zdrowie pracownika.

 • współpraca z zakładami pracy celem rozpoznawania oraz oceny ryzyk zawodowych w konkretnym środowisku pracy i informowanie o zagrożeniu wystąpieniu negatywnych oddziaływań zdrowotnych

 • udzielanie porad z zakresu organizacji, ergonomii i fizjologii pracy.

 • działalność konsultacyja oraz orzecznicza z zakresu patologii zawodowej

 • działalność poradnicza w stosunku do osób chorych na choroby zawodowe czy inne choroby wynikające z wykonywanej pracy

 • monitorowanie stanu zdrowia pracowników

 • badania umożliwiające wczesną diagnostykę chorób zawodowych oraz innych schorzeńch wynikających z wykonywanej pracy

 • inicjowanie i realizacja promocji zdrowia, profilaktyki i programów prozdrowotnych, które wynikają z oceny stanu zdrowia pracowników

 • inicjowanie podejmowania przez pracodawców działań na rzecz ochrony zdrowia osób pracujących oraz udzielania pomocy w ich realizowaniu

 • edukacja pracowników o możliwościach i zasadach zmniejszenia ryzyka zawodowego

 • wdrażanie systemu profilaktyki zdrowotnej u pracowników, którzy zaliczają się do grup szczególnego ryzyka

 • wdrażanie i inicjowanie programów promocji zdrowia

 • analiza stanu zdrowia pracowników